ĐỀ THI GIỮA KÌ I - Đề 1SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT ĐẠI AN

  ĐỀ THI GIỮA KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11
Năm học 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận)

                             
Mã đề 209
Họ, tên thí sinh:.....................................................................LỚP: .............................
I. TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)
Câu 1: Tiêu chí chủ yếu dùng để phân loại nhóm nước phát triển với nhóm đang phát triển?
A. Chủng tộc và nguồn gốc.                                    B. Trình độ phát triển kinh tế xã hội.
C. Năng lực quản lý của nhà nước.                         D. Trình độ giáo dục.
Câu 2: Dân số già hóa gây ra những hạn chế:
A. thiếu lao động chân tay, dư lao động trí óc.       B. ô nhiễm môi trường.
C. kinh tế chậm phát triển.                                      D. thiếu lao động, chi phí phúc lợi xã hội tăng.
Câu 3: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do:
A. nền công nghiệp phát triển quá nhanh.
B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
C. năng suất nông nghiệp lạc hậu quá thấp.          D. sự xâm lược ào ạt của các nước đế quốc.
Câu 4: Những nguồn tài nguyên nào của châu Phi đang bị khai thác mạnh?
A. Khoáng sản và  rừng.                B. Hải sản và lâm sản.
C. Hải sản và khoáng sản.              D. Nông sản và hải sản.
Câu 5: Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là
            A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.  B. Liên minh Châu Âu.
            C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.                                      D. Thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 6: Phần lớn dân cư ở Tây Nam Á là tín đồ của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.                    B. Thiên chúa giáo.          C. Hồi giáo.                     D. Hin du.
Câu 7: NICs là viết tắt của:
A. nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.           B. nước và vùng lãnh thổ có HDI cao.
C.nước và vùng lãnh thổ kinh tế phát triển.           D. nước và vùng lãnh thổ thương mại phát triển.
Câu 8: Nền tảng của nền kinh tế tri thức là:
A. tài nguyên thiên nhiên.                                       B. công nghiệp nặng.
C. công nghệ cao.                                                    D. dịch vụ và thương mại.
Câu 9: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là :
A. sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học vào quy trình sản xuất.
B. vai trò của các doanh nhân trở nên quan trọng.
C. sự xuất hiện và bùng nổ của nền công nghiệp hiện đại.
D. sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.
Câu 10: Những tổ chức có vai trò tạo cho thị trường tài chính quốc tế mở rộng:
A. WTO,IMF.          B. IMF,WB.           C. WB,LHQ.    D. ADB,GATT.
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự phát triển kinh tế ở các nước Mĩ La Tinh:?
    A. Tốc độ phát triển tuy chậm nhưng rất bền vững.           B. Tốc độ phát triển chậm.
C. Phát triển không ổn định.                                              D. Phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài.
Câu 12: Khí hậu châu Phi có đặc điểm chủ yếu là:
.    A. lạnh và khô.     B. nóng và ẩm.      C. nóng ẩm theo mùa.             D. khô và nóng
Câu 13: Tại sao khu vực Trung Á thừa hưởng được nhiều giá trị văn hóa của cả phương đông và phương tây?
A. Vì “con đường tơ lụa” đi qua khu vực này.                  B. Vì nằm giữa Châu Á và Châu Âu.
C. Vì có sự giao lưu giữa Phật giáo và  Thiên chúa giáo.
D. Vì cuộc chiến tranh giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo.
Câu 14: Nguy cơ đe dọa trực tiếp đến hòa bình thế giới hiện nay:
A.       chạy đua công nghệ.                                    B. khủng hoảng tài chính.
C.  xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố.           D. cạnh tranh thị trường.
Câu 15: Đồng bằng có diện tích lớn nhất Mĩ La Tinh là:
A. đồng bằng Amazon.                                            B. đồng bằng duyên hải Mexico.
C. đồng bằng La Plata.                                            D. đồng bằng duyên hải đại tây dương.
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế;
A. Thương mại thế giới phát triển mạnh    B. Chính quyền ngày càng can thiệp sâu vào nền kinh tế.
C. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
D. Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.
Câu 17: Dựa vào hình 5.8. Hãy cho biết: Khu vực có chênh lệch lớn nhất giữa lượng dầu thô khai thác với lượng dầu thô  tiêu dùng là khu vực nào?   
Khu vực...............................................

Câu 18: Khu vực nào trên thế giới có tỉ suất sinh cao nhất?
A. Bắc Mĩ.                       B. Châu Âu.                    C. Châu Phi.                    D. Châu Á.
Câu 19. Tæ troïng khu cuûa khu vöïc noâng_lam_ngö nghieäp trong GDP ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån cao hôn ôû caùc nöôùc phaùt trieån do.
      A. soá lao ñoäng ôû khu vöïc noâng_laâm_ngö nghieäp nhieàu hôn.
      B. coù ñieàu kieän t nhieân thuaän lôïi ñeå phaùt trieån noâng _laâm_ngö nghieäp.
      C. saûn xuaát noâng _laâm_ngö nghieäp ñöôïc chuù troïng phaùt trieån hôn.
      D. trình ñoä coâng nghieäp hoaù thaáp hôn.
Câu 20. Yeáu toá coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi saûn xuaát hieän nay laø
      A. caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân.                               B. cô sôû haï taàng kó thuaät.
      C. tri thöùc thoâng tin.                                                           D. quy moâ nguoàn nhaân löïc.           
II. TỰ LUẬN( 3 điểm).
1. Kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực (1.0đ)
    2. Tại sao các nước Mỹ la tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người dân sống dưới mức nghèo khổ ở khu vực này vẫn cao? Liên hệ Việt Nam. (2đ)
----------- HẾT ----------


>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét